IMPROVING GOVERNMENT
IMPROVING SOCIETY

ACTUEEL

THEMA 2016-2017:
POLITIEK EN PUBLIEK LEIDERSCHAP EN DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT

PROGRAMMAMANAGEMENT:
UNIEK BLUERIQ IV/ICT SUBSIDIEPLATFORM VOOR RVO.NL OPGELEVERD

ADVISEUR EN PARTNER
VAN DE OVERHEID
LEADERSINFORMED is opgericht door Kees Louwerens, adviseur van de overheid. Hij werkt samen met een selecte groep topprofessionals. Met hen deelt hij de ambitie van een betere overheid die maximaal is toegerust om het publieke belang te dienen, gericht op een democratische samenleving die beschermt, faciliteert en stimuleert.

We hebben veel ervaring op het gebied van:

Besturingsvraagstukken
Procesinnovatie en IV/ICT
Leiderschaps- en teamontwikkeling
We dragen bij aan versterking van publiek leiderschap middels publicaties, advisering/coaching van de ambtelijke top en leiderschapsconferenties. We hebben visies en concrete handvatten ten aanzien van missie- en waardengedreven besturen, communicatie en dialoog en ethisch leiderschap.

We dragen bij aan de effectiviteitsverbetering en doelmatigheid van de overheid met advies, ondersteuning en programmamanagement. Scroll verder naar beneden voor een aantal voorbeeld-cases.EEN BETERE OVERHEID DIE MAXIMAAL IS TOEGERUST OM HET PUBLIEKE BELANG TE DIENEN, GERICHT OP EEN DEMOCRATISCHE SAMENLEVING DIE BESCHERMT, FACILITEERT EN STIMULEERT.3


VOORBEELDCASES
VAN WAT WE
DOEN

BESTURINGS-
VRAAGSTUKKEN

[CASE: INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT]

IL&T - Review roadmap IV/ICT vernieuwing
De Inspectie Leefomgeving & Transport wil de IV/ICT ondersteuning van haar toezichtprocessen verbeteren. Voor de komende jaren is een IV/ICT roadmap uitgewerkt dat de marsroute voor de komende jaren beschrijft. Uitfaseren, defensief beheer, doorontwikkeling en vernieuwing zijn hierin in samenhang uitgewerkt. De IL&T is zelfkritisch en wil leren van het verleden: 'wat ging goed, wat moet beter'. Tegen deze achtergrond is ook een nieuw governance model uitgewerkt voor de besturing van de IV/ICT vernieuwing in de komende jaren.

De IL&T heeft ons gevraagd een review uit te voeren op de gemaakte plannen en het nieuwe governance model. Bedoeld om complexiteit te reduceren, zaken concreet en realistisch te maken. Om zoveel mogelijk weg te blijven van abstracties, resultaten scherp te benoemen en in tijd uit te zetten, uit helder te maken wie wat waneer gaat doen, wat er nodig is voor succes en hoe we het bestuurbaar en beheersbaar houden.

PROCESINNOVATIE
EN IV/ICT

[CASE: RVO.NL]

RVO.nl - Blueriq IV/ICT Uitvoeringsplatform / digitalisering / automatisering subsidieprocessen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert in opdracht van meerdere departementen ongeveer 300 verschillende (subsidie-)regelingen uit ter stimulering van bijvoorbeeld innovatie en het gebruik van duurzame energie. Voor de ondersteuning van de uitvoering van deze regelingen is een nieuw IV/ICT Uitvoeringsplatform ontwikkeld met behulp van Blueriq. Het nieuwe platform vervangt 'legacy' en vormt o.a. de basis voor digitale dienstverlening, efficiënte gedigitaliseerde en geautomatiseerde uitvoering (dynamic case management, rule based proces management) en een op risico's gebaseerde uitvoering in het kader van vermindering van administratieve lasten voor bedrijven (en burgers). Onze rol: strategische advisering top RVO.nl, bouw programmaorganisatie, ontwikkelen gefaseerde aanpak, overall programmaleiderschap en verandermanagement, inhoudelijke en procesmatige sturing en creëren randvoorwaarden voor optimale multidisciplinaire samenwerking.

In onze programmafilosofie richten we ons op de meest effectieve samenwerking tussen professionals. We hanteren een unieke combinatie van sociale principes en uitgangspunten en sturen daar dagelijks op. Naast rationele (meer 'blauwe') governance aspecten hanteren we ook principes uit de vakgebieden van 'management van vrijwilligersorganisaties', (organisatie-)psychologie, communicatiewetenschappen en de ethiek. De combinatie van deze principes waarborgt de optimale balans tussen een rationele, zakelijke benadering, een grote mate van betrokkenheid en professionele ruimte, creativiteit als basis voor innovatie, teamgeest en samenwerking en een sterk individueel en collectief verantwoordelijkheidsgevoel.

LEIDERSCHAPS-
EN TEAMONTWIKKELING

[CASE: KONINKLIJKE NOTARIELE BEROEPSORGANISATIE]

KNB - Teamontwikkeling
We ondersteunen het Bestuur, MT en Ondernemingsraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bij team- en leiderschapsontwikkeling. Centraal staan de visie, missie en strategie van de beroepsgroep. We vertalen die naar de opgave waar het Bestuur, MT en het Bureau KNB voor gesteld staan en naar de individuele leiderschapsopgaven. We werken aan een gezamenlijk perspectief, optimale samenwerking en wederzijdse erkenning van individuele competenties, vaardigheden en 'eigenaardigheden'.

We gebruiken Insights Discovery als methode om het eigen handelen en dat van collega's inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Het Insightssysteem is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van Carl Gustav Jung. Jung introduceerde dit model in 1921 in zijn "Psychologische typen" en geldt sindsdien als de norm voor het verkrijgen van meer inzicht in de (eigen) persoonlijkheid.

Ook de wetenschappelijke belangstelling voor het werk van Jung blijft onverminderd groot. Het persoonlijke Insights Discovery Profiel is gebaseerd op Jungs typologie. Het geeft mensen een kader om meer inzicht in zichzelf te verkrijgen en op basis daarvan zich verder persoonlijk te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een goed beeld van zichzelf hebben zij ook beter effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in de eigen kwaliteiten én beperkingen kan mensen helpen om effectiever te reageren op de wensen en behoeften van hun omgeving.

www.insightsbenelux.com2


VISIES
DIE ONZE AANPAK
KENMERKEN

COMPLEXE TRAJECTEN? STUREN OP
CREATIVITEIT EN
SAMENWERKING

De samenwerking tussen professionals is in veel gevallen cruciaal voor het succes. De mate waarin men er in slaagt creativiteit en optimale samenwerking te organiseren is bepalend voor de mate waarin innovaties daadwerkelijk gerealiseerd worden. Bij complexe trajecten, waarbij vernieuwingen tot stand moeten worden gebracht door teams van professionals, zijn inhoud, proces en relatie even belangrijk. We hebben een aanpak ontwikkeld waarmee we de innovatiekracht van teams vergroten. Dat doen we langs vier dimensies:

1) De individuele intrinsieke motivatie om bij te dragen, de wil om het beste uit jezelf naar boven te halen, iedere dag van het project.

2) Het individuele en collectieve gevoel van verantwoordelijkheid om maatschappelijk verantwoord resultaat te boeken.

3) Het collectief onderkennen van de noodzaak tot samenwerking. Niet omdat middels samenwerking een beter resultaat tot stand komt, of een meer gedragen resultaat, maar omdat het resultaat alleen tot stand komt door samenwerking. Bij veel innovatieve trajecten kan geen enkel individu alleen het resultaat realiseren, maar is samenwerking een absolute voorwaarde. Van solisme kan dus geen sprake zijn.

4) Wederzijds professioneel respect. Het is belangrijk dat teamleden elkaars expertise en competenties kennen en erkennen. Om te voorkomen dat het wiel meerdere malen worden uitgevonden. Om te voorkomen dat er sprake is van een opstapeling van ideeën en visies en een gezamenlijk idee of visie niet tot stand komt. Willen en kunnen voortbouwen op hetgeen de ander inbrengt is van cruciaal belang.

INHOUD
EIGENAARSCHAP
EN INTUITIEF STUREN

Het bestuurlijk instrumentarium op het gebied van governance van complexe programma's heeft in de afgelopen decennia een aanzienlijke omvang gekregen. Denk aan MSP, Prince II, etc, Het biedt bestuurders houvast. Over de mate waarin dergelijke aspecten in hun toepassing daadwerkelijk bijdragen aan het succes van complexe trajecten zijn wij kritisch. Onbedoeld wordt de toepassing van het governance-instrumentarium vaak een doel op zichzelf met als consequentie dat trajecten vooral op strategisch / tactisch en procesmatig worden aangestuurd. Met te weinig oog en gevoel voor de complexiteit van de inhoudelijke nitty grtitty details. Waardoor je het als bestuurder moet doen met governance rituelen zoals de in het plan van aanpak beschreven - vaak hypothetische en enigszins verplichtende - risicoparagraaf en de smileys van de voortgangsrapportages.

In onze aanpak brengen we de inhoud op de bestuurstafel. We 'rapporteren' niet volgens een governance stramien waarbij we 'praten over het project', maar we geven je demo's en organiseren werksessies. We brengen jou 'in het project'. Zodat je oog houdt voor de essenties, voor de kansrijkheid, voor de potentie en de risico's. Met een scherpe blik op inhoudelijke details. We maken een rationele planning, hanteren een gefaseerde aanpak, maar sturen intuïtief. Zoals ervaren zeilers het moment kiezen om bij te sturen. We creëren een optimale balans tussen gezonde bestuurlijke druk en de collectief ervaren verantwoordelijkheid voor het boeken van resultaat. We houden programma-organisaties zo klein en zo plat mogelijk. We hanteren geen opdrachtgever-opdrachtnemer-model, maar we doen het in co-creatie. We zijn transparant en eerlijk naar elkaar. Ook wanneer het soms moeilijk of ingewikkeld is.FROM THIS POINT FORWARD IT'S ALL

LEADERSHIP

ACADEMYTHEMA 2016-2017
POLITIEK EN PUBLIEK LEIDERSCHAP EN DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT

[VERKIEZINGSJAAR 2017]

De Brexit, de vluchtelingencrisis en de toename van terrorisme in Europa leren ons dat datgene wat onrealistisch lijkt, toch werkelijkheid kan worden. De samenleving ervaart dat dergelijke crises tot spanningen leiden die vertrouwde relaties en als vanzelfsprekend ervaren waarden en beginselen minder vanzelfsprekend maken, of zelfs ter discussie stellen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2016 en de Tweede Kamer verkiezingen in Nederland in maart 2017 zijn in grote mate bepalend voor de wijze waarop Nederland en Europa met de toegenomen spanningen en onrust om zullen gaan.

De retorica van het vaak ondubbelzinnige, het nationale belang dienende, defensieve 'nee', of 'exit' of 'tegen' is in de afgelopen periode dikwijls sterker en overtuigender gebleken dan het vaak genuanceerdere, op Europese samenwerking gerichte en meer explorerende 'ja', of 'remain' of 'voor'. Een tegenstelling die het politieke en publieke debat bemoeilijkt. Een debat dat sinds lange tijd weer zal gaan over de definities van democratie, vrijheid en vrede.

Politiek en publiek leiderschap, in relatie tot de democratische rechtstaat, is daarom voor LEADERSINFORMED het komend jaar het actuele thema. In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017 voeren we interviews met Tweede Kamer leden, Top Management Groep (TMG) leden (ambtelijke top), opiniërende auteurs en wetenschappers. Alles rondom de kernvragen: 'Welk type politiek en publiek leiderschap is in de komende jaren nodig, in Nederland en Europa? Vanuit welke visie op Nederland, Europa en de wereld? Appellerend aan welke maatschappelijke waarden en sentimenten?

Eind 2016 begin 2017 zal een leiderschapsconferentie rondom dit thema worden georganiseerd. In opzet vergelijkbaar met de succesvolle leiderschapsconferentie die we in maart 2016 organiseerden.

Rondom dit thema werken we samen met Nikol Hopman, Centre for Professional Learning, Universiteit Leiden.
FOODFOR


THOUGHT


Geen ideaalbeeld van een rechtvaardige samenleving of wereld, maar een theorie die uitgaat van te maken keuzes tussen alternatieve oordelen (over wat rechtvaardig is) en de importantie daarbij van publieke dialoog.

Een beschrijving van de heersende mores in The City op basis van vele interviews met bankiers. Over het financiële systeem. Over de tegenstelling tussen juridische legitimiteit en morele verwerpelijkheid.

Over de filosofische betekenis van (fysieke) grenzen voor de definitie van Europese Unie. Over de functie van grenzen voor de vrijheid daarbinnen.

Over uiteenlopende filosofische vragen. Over het leven, het geluk, de zoektocht, het werk, leiderschap, de liefde en de dood. Rene Gude was filosoof. Voor zijn rol als Denker des Vaderlands heeft hij veel waardering gekregen.
1


CENTRALE VRAAG
OVER ETHISCH LEIDERSCHAP
IN DUDOK DEN HAAG

HEB JIJ DE MOED?

THEMA 2015-2016
ETHISCH LEIDERSCHAP BINNEN HET RIJK

[LEIDERSCHAPSCONFERENTIE, DUDOK DEN HAAG, 24 MAART 2016]

Ethisch leiderschap binnen het Rijk
Het thema 2015-2016 betrof Ethisch leiderschap binnen het Rijk. Aanleiding: het groeiende bestuurlijke vacuüm waarbinnen ambtelijke bestuurders hun rol vervullen. Doordat politiek en samenleving steeds meer van elkaar verwijderen. Een professionele ruimte die tegelijkertijd ook een ethische ruimte is. Hoe weeg je conflicterende belangen immers tegen elkaar af? Hoe neem je 'de goede besluiten'? Op basis van welke waarden en drijfveren? Die vragen staan centraal in het artikel dat Kees Louwerens eind 2015 schreef en onder de aandacht bracht van een groot aantal TMG leden en directeuren binnen de rijksoverheid.

Download hier het artikel Ethisch leiderschap binnen het Rijk (Kees Louwerens, 2015)

Leiderschapsconferentie 2016
Het artikel vormde de opmaat voor een leiderschapsconferentie die LeadersInformed op 24 maart 2016 organiseerde. In Studio Dudok Den Haag discussieerden 65 top-bestuurders van de rijksdienst onder leiding van politiek journalist Ferry Mingelen over de rol van de ambtenarij tussen politiek en samenleving, over professionele ruimte en morele dilemma's. Over de grenzen van het politieke primaat.

Bijdragen werden verzorgd door:
- Aly van Berckel (Douane)
- Frans Brom (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
- Nikol Hopman (Universiteit Leiden)
- Rob van Lint (Immigratie en Naturalisatie Dienst)
- Loes Mulder (Algemene Bestuursdienst)
- Hendrik van Moorsel (Galan Groep).

Download hier de highlights van de conferentie.


LET'S WORK


LET'S WORK, BE PROUD
STAND TALL, TOUCH THE CLOUDS
MAN AND WOMAN, BE FREE
LET'S WORK, KILL POVERTY

[MICK JAGGER / DAVE STEWART, 1987]

CONTACT

INFO@LEADERSINFORMED.NL
06 417 277 64 [KEES LOUWERENS]